Merlot's Progeny

UKC Ch. SG1 Merlot vom Paukenschlag